Grupphandledning / psyko-social handledning

Anteskog Konsult AB

Lii Anteskog

 

Grupphandledning/psyko-social handledning

 

Målet för handledning är att bevara och utveckla yrkeskompetensen hos deltagarna men också att bereda möjlighet till återhämtning och reflektion.

Handledningen är fokuserad på personalens/deltagarnas professionella roll.

 

 

Metod

Yrkesinriktad process/ärendehandledning i grupp med reflekterande team som utgångsmetod.

Att använda reflekterande team som metod innebär dels att man arbetar med gruppens trygghet och dels att stor tilltro sätts till gruppens samlade kompetens. I metoden ryms även kreativa uttryck såsom, bild, symboler, skrivande, rollspel om deltagarna så önskar.

Teori

Handledningen utgår från en språksystemisk teoribildning. Med språksystemisk avses dels det system som den handledde ingår i och dels klientens system. Att via olika metoder beredas möjlighet att uttrycka tankar och känslor kring dessa system bidrar till utveckling och avlastning för i första hand personalen men också sekundärt för klienten. I språksystemisk teoribildning står relationen och kommunikationen i fokus. Kring detta bygger man sin förståelse för sina egna och klientens behov, reaktioner och beteenden. Personalen är ”experter” på sin egen verklighet och handledaren bidrar med frågor och tankar som syftar till ett gemensamt sökande efter förståelse av problemet vilket i sin tur leder till en ny beskrivning av problemet och ett nytt sätt att tänka/handla.

Handledarens teoretiska referensram vilar främst på systemteori samt psykodynamisk teori.

 

Kvalitetsuppföljning

Kontinuerlig superhandledning (handledning på handledningen) samt fortbildning.

Utvärdering med deltagarna i handledning samt uppdragsgivarna enligt följande rutiner:

Varje handledningsuppdrag inleds med ett kontraktsskrivande dels mellan uppdragsgivaren och handledaren dels mellan gruppdeltagarna och handledaren.

Varje handledningstillfälle avslutas med en kort utvärdering, där de handledda och handledaren reflekterar över sessionens innehåll och kvalitet.

Varje termin avslutas med en större utvärdering där beställare/avtalsanvändare/uppdragsgivare inbjuds att delta i syfte att belysa terminens handledningsarbete och resultat.

Beställare/avtalsanvändare/uppdragsgivare kan av handledaren beställa önskad statistik gällande utförda timmar, deltagande personer samt kostnader. Statistiken överlämnas i överenskommen form och vid den tidpunkt som önskas.

Möjlighet till återkoppling, dialog med beställare/avtalsanvändare/uppdragsgivare, under handledningstiden om så bedöms nödvändigt och accepteras av deltagarna. I övrigt hänvisas till den planerade utvärderingen vid varje terminsslut.

 

 

 

Anteskog Konsult AB

Org-nr: 556856-5583

Telefon: 0705-769456

Mail: info@anteskogkonsult.se